Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Justificant de vaga de l’alumnat

Ací podeu descarregar el document de vaga que han de lliurar els pares/mares de l’alumnat des de 3r de l’ESO degudament signat  si van a exercir el dret de vaga.

AUTORITZACIÓ PARES DRET DE VAGA

NORMATIVA APLICABLE DECRET 39/2008 DE 4 d’abril de 2008 del CONSELL:

IV.2.2.3. Decisions col·lectives d’inassitència a classe per part d’alumnes
Només podrà ser adoptada l’alumnat a partir del 3r d’ESO i no tindrà la
consideració de falta de conducta ni seran objecte de sanció quan estes hagen sigut
resultat de l’exercici del seu dret de reunió i siguen comunicades en el termini de 24
hores prèvies a la direcció del centre.
Per poder participar-hi cada alumne ha de presentar 24 hores abans, per a justificar
la inassistència a classe un comunicat, en un foli A-4 sencer, amb Nom Cognoms,
curs i signatura. Els menors d’edat hauran de presentar-lo amb el vist-i-plau dels
representants legals.
Els alumnes que opten per la inassistència a classe no poden acudir al Centre
durant l’exercici del seu dret.
Els exàmens fixats en data d’inassistència col·lectiva autoritzada, automàticament
s’ajornaran per a la data immediatament posterior, si no hi ha acord previ amb el
professorat.
En cas de manifestació, els alumnes assistiran a les classes fins a l’hora adequada
per poder arribar a temps a la convocatòria, que els serà indicada pels Caps
d’Estudi.
En ambdós casos, els alumnes que no hagen lliurat el comunicat d’adhesió amb el
temps assenyalat no podran exercir el seu dret a la decisió col·lectiva d’inassistència
a classe ni a la manifestació convocada i hauran de vindre a classe.