Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Preguntes freqüents

Preguntes més freqüents sobre les Proves d’Accés a la Universitat (PAU)

i el procés de Preinscripció.

 

1)      Una vegada aprovat el batxillerat ja puc presentar-me a les Proves d’Accés a la Universitat?

SÍ. Però s’ha de formalitzar la matrícula en les PAU, fent constar les assignatures de les quals es desitja examinar-se i fer el pagament de les taxes corresponents.

 

2)      Si em matricule per a les PAU de la convocatòria ordinària de juny i no aprove, aquesta matrícula ja em serveix per a la convocatòria extraordinària de setembre?

NO. Per a cada convocatòria s’ha de formalitzar la matrícula i pagar les taxes.

 

3)      Puc matricular-me en Fase General d’una assignatura de modalitat que no siga del batxillerat que estic cursant?

SÍ. Tant en Fase General com en Fase Específica, un estudiant pot matricular-se de les assignatures de modalitat que vulga, les haja cursades o no.

 

4)      Puc examinar-me de les PAU sense fer Fase Específica?

SÍ. La Fase Específica serveix per augmentar la nota d’accés, però un estudiant pot no presentar-se a cap assignatura de Fase Específica. En aquest cas, la seua nota d’accés a la universitat serà la que done com a resultat la mitjana ponderada entre el seu batxillerat (60%) i la seua Fase General de les PAU (40%).

Cas de presentar-se a la Fase Específica, un estudiant pot presentar-se a un màxim de 4 assignatures.

 

5)      En una segona convocatòria i amb l’objectiu d’augmentar la meua nota d’accés, puc presentar-me de nou a Fase General i Fase Específica fent canvis en les assignatures de les quals vull examinar-me?

SÍ. En cada convocatòria de les PAU, cada estudiant pot presentar-se a una Fase o l’altra o ambdues, i a les assignatures de modalitat que vulga, segons l’estructura de les proves, independentment de les assignatures de les quals s’haja presentat en convocatòries anteriors. Si es presenta de nou a la Fase General s’haurà d’examinar de totes les assignatures d’aquesta, però també pot canviar d’idioma, d’assignatura de modalitat i d’elecció entre Història de la Filosofia i Història d’Espanya.

 

6)      Si em presente de nou a les PAU a pujar nota d’accés i no m’augmenta, sempre són vàlides les notes més altes?

SÍ. Si un estudiant es presenta a més d’una convocatòria de PAU sempre conserva les notes més altes tant de la seua Fase General com les qualificacions de cada assignatura de Fase Específica, però considerant que la Fase Específica té caducitat.

 

7)      Si vull millorar la meua nota de la Fase General de les PAU o presentar-me de nou a la Fase Específica, he de matricular-me de nou en el meu centre de batxillerat?

NO necessàriament. Cada universitat té un procediment per a la matrícula de millora de nota. Caldrà preguntar si la matrícula s’ha de formalitzar en el centre de batxillerat o en la universitat.

 

8)      Si tinc un cicle formatiu de grau superior i vull matricular-me de la Fase Específica de les PAU, m’he de matricular en el centre on vaig cursar el cicle formatiu? 

No necessàriament. Si el centre és públic sí, però si el centre no és públic caldrà fer la matrícula en el centre públic del qual dependisca el centre on s’haja cursat el cicle formatiu.

 

9)      Es pot utilitzar una mateixa assignatura en Fase General i en Fase Específica?

SÍ. Però sempre que les qualificacions d’esta assignatura siguen de convocatòries de PAU diferents.

 

10)  Una vegada fetes les PAU puc canviar l’assignatura de modalitat de Fase General per alguna de les que haja fet en Fase Específica en la mateixa convocatòria?

NO. Una vegada feta la PAU ja no es poden canviar les condicions de matrícula. Sols es poden canviar assignatures de Fase General a Fase Específica o viceversa durant la primera sessió d’exàmens.

 

11)  Si em presente a Fase General i Fase Específica de les PAU però no aprove l’accés a la universitat, puc utilitzar les meues qualificacions de Fase Específica superiors a 5 en posteriors convocatòries de preinscripció?

NO. Les qualificacions de Fase Específica sols són vàlides si són posteriors o de la mateixa convocatòria en què s’ha aprovat l’accés a la Universitat.

 

12)  Puc utilitzar les meus qualificacions de Fase Específica de fa dos cursos?

NO. Les qualificacions de Fase Específica sols es poden utilitzar en el curs en què s’aproven i en el següent.

 

13)  La meua nota d’accés  a la universitat (NAU) té validesa indefinida?

SÍ. La qualificació resultant de la ponderació entre la nota de batxillerat i la Fase General de les PAU no té caducitat, però sí que tenen caducitat les qualificacions de Fase Específica.

 

14)  Si no estic conforme amb les qualificacions d’algunes assignatures de les meues proves PAU, puc reclamar?

SÍ. De cada assignatura es pot presentar o una reclamació o una segona correcció. A la segona correcció es pot presentar també posteriorment una reclamació.

 

15)  Les reclamacions poden baixar la nota atorgada inicialment?

NO. Les reclamacions inicials a una determinada assignatura no poden disminuir la qualificació donada inicialment.

 

16)  Les segones correccions i les reclamacions a les segones correccions poden baixar la nota atorgada inicialment?

SÍ. Les segones correccions i les reclamacions a estes segones correccions poden baixar, mantindre o augmentar la nota donada inicialment.

 

17)  Si tinc estudis de música acabats puc convalidar alguna assignatura de les PAU?

NO. Tots els estudiants tenen la mateixa estructura de PAU i no es poden convalidar assignatures de PAU per estudis de música ni de cap altre tipus.

 

18)  Puc estar exempt de la assignatura d’idioma estranger de les PAU?

SÍ. Cal que hi haja un informe favorable del centre on s’ha estudiat el batxillerat i un informe mèdic.

 

19)  Puc estar exempt de l’assignatura de valencià de les PAU?

SÍ. Quedaran exempts de realitzar  aquesta prova els alumnes que no hagen cursat íntegrament 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat en centres docents de la Comunitat Valenciana, inclús havent cursat íntegrament estos tres cursos en centres docents de la Comunitat Valenciana, aquells que hagen obtingut en algun d’ells resolució positiva d’exempció de la matèria de valencià.

 

20)  Puc estar exempt d’alguna assignatura de les PAU?

SÍ. Però sols en situacions molt especials. Per poder tindre l’exempció, que serà en l’assignatura de valencià o en la d’idioma estranger, cal que hi haja un informe favorable del centre on s’ha estudiat el batxillerat o un informe mèdic si és el cas.

 

21)  Si tinc alguna discapacitat, he de fer les PAU en les mateixes condicions que la resta d’estudiants?

NO. La universitat on es faça la PAU farà les adaptacions pertinents per tal que els estudiants amb discapacitat puguen fer les PAU amb normalitat. Les adaptacions en les PAU d’un estudiant amb discapacitat es valoraran atenent als criteris establerts en funció de l’informe del centre on estudia batxillerat, de l’informe mèdic i, si escau,  de l’informe realitzat per l’organisme responsable de la pròpia universitat.

 

22)  He de fer la Fase General si tinc aprovat un cicle formatiu de grau superior?

NO. Els estudiants de cicles formatius poden accedir a la universitat sense examinar-se de la Fase General. Si volen augmentar la seua nota d’accés poden presentar-se a la Fase Específica.

 

23)  Els exàmens de Fase Específica per a estudiants de cicles formatius són els mateixos que els dels estudiants de batxillerat?

SÍ. Els exàmens d’una determinada assignatura, tant si es fa en Fase General com en Fase Específica, són els mateixos per a tots els estudiants que es presenten a ella.

 

24)  Si he cursat el segon curs de batxillerat a l’estranger, puc presentar-me a les PAU en la comunitat valenciana?

Depén, caldrà que l’estudiant tinga clara la normativa per a estudiants amb estudis estrangers, perquè l’accés a les titulacions universitàries té condicions diferents en funció del país on s’hagen realitzat els estudis.

 

25)  La meua nota d’admissió és la mateixa per a totes les titulacions?

NO. La nota d’admissió de cada estudiant a cada titulació depén de les seues assignatures de la Fase Específica i de les ponderacions d’aquestes assignatures.

 

26)  He de tornar a fer la preinscripció si em canvien les notes de les PAU per una reclamació o segona correcció?

NO. El sistema informàtic té la informació final de tot el procés de reclamacions i segones correccions de tots els estudiants que presenten la preinscripció.

 

27)   He de formalitzar una preinscripció per a cada universitat valenciana que tinga la titulació universitària que desitge estudiar?

NO. S’ha de fer una única preinscripció per a les titulacions que s’imparteixen en les 5 universitats publiques valencianes. Si es fa més d’una preinscripció queden anul.lades totes.

 

28)  Si desitge estudiar una titulació en una universitat que no és de la nostra comunitat autònoma, puc fer més d’una preinscripció?

SÍ. Es pot fer una preinscripció en cada comunitat autònoma. Els terminis en cadascuna no tenen perquè ser els mateixos, per la qual cosa, l’estudiant s’ha d’informar de les condicions de preinscripció de la comunitat autònoma on presenta preinscripció.

 

29)  La nota de tall d’una titulació universitària depén de la nota de tall del curs anterior?

NO. La nota de tall d’una titulació queda determinada cada curs per la quantitat de places ofertades per la universitat que la imparteix i per les notes d’accés dels estudiants que la sol.liciten.

 

30)  Si no m’han assignat com a resultat de la preinscripció la titulació que jo havia posat en primer lloc, ha acabat el procés i ja puc pensar en estudiar definitivament una altra carrera?

NO. Assignades les places universitàries, els estudiants queden en llista d’espera si no se’ls ha assignat la titulació o titulacions desitjades. A partir d’aquest moment, l’estudiant ha d’estar pendent de les reunions o convocatòries de subhasta de places que es realitzen en les universitats.