Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Canvi modalitat BATX

  • Què s’ha de presentar?

    Imprés de sol·licitud dels alumnes o dels seus pares o representants legals que es presentarà en el centre en què pretenguen matricular-se.
    – Certificat acadèmic o fotocòpia compulsada del llibre de qualificacions.
    – Certificat de matrícula amb la relació de matèries a les quals s’ha matriculat l’alume/a.