Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Decàleg de Convivència. Drets i deures.

1. Decàleg de convivència 

1. Entrades: es respectarà puntualment l’hora d’entrada i d’eixida a les classes. Quan falte el professor, els alumnes esperaran asseguts a l’aula corresponent l’arribada del professor de guàrdia, que els indicarà el que han de fer. Si s’ha de canviar d’aula es farà evitant concentracions als passadissos i sense perdre temps.

2. A classe, tots els i les alumnes:

a. Hauran de tindre el quadern i el llibre preparats perquè, quan el professor/a arribe puga començar la classe.
b. Hauran d’ocupar el seu seient i no han d’alçar-se per parlar amb ningú, ni per llançar papers, sense el permís del professor/a.
c. Hauran d’escoltar amb atenció les intervencions que s’hi produïxen, prenent notes de les explicacions del professor/a. Si volen intervenir, hauran de demanar el torn de paraula (alçant el braç perquè ho veja el professor/a).
d. Hauran de respectar el material: cadires (que es mantindran netes), taules, mapes, quadres, armaris, reproductors de cintes, CD o vídeo, material auxiliar d’educació física, televisions i les instal•lacions (gimnàs, finestres, persianes, parets, portes…).
e. El dia de l’examen és molt important. Els professors no han de repetir cap examen si les causes de l’absència no ho justifiquen degudament.
3. Totes les persones, per tal de fer més agradable la convivència hauran de tindre cura de la seua higiene personal.
4. Fora de classe:
a. En els passadissos i les escales, s’haurà de circular sempre per la dreta. Hom no s’hi ha de quedar quiet ni jugar impedint el pas normal a les altres persones.
b. Quan un alumne/a arribe tard a classe, haurà de demanar permís al professor abans d’entrar a l’aula.
c. Quan se li concedisca el permís, ha d’ocupar el seu lloc en silenci, ha de traure el material per començar a treballar.
5. Els papers i les deixalles s’han de dipositar a les papereres. Si hom veu algú que no compleix les normes té l’obligació de recordar-li les seues obligacions per mantindre net l’institut
6. Durant els esbarjos els alumnes han d’estar a la cafeteria o al pati. També poden visitar la biblioteca on no s’ha de parlar en veu alta ni menjar ni beure.
7. Les agressions intencionades a qualsevol dels membres de la comunitat escolar, al patrimoni natural i a la diversitat cultural de l’entorn o a la netedat i integritat de les instal•lacions i del mobiliari, a més de ser sancionades amb l’aplicació del RRI, han de ser considerades per avaluar la maduresa de l’alumnat en decidir la seua promoció de curs o proposta de titulació.
8. L’estudi constituïx un deure bàsic de l’alumnat. Este deure queda reflectit en les obligacions següents:
a) assistir a classe puntualment de manera regular i participar en les activitats la finalitat de les quals és desenvolupar els plans d’estudis.
b) Seguir les orientacions del professorat que fa el seu aprenentatge.
c) Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys i companyes.

9. L’alumne ha de mantenir un esperit de superació personal. El baix rendiment serà sancionat.
10. La participació en la vida del Centre (delegats, Junta de delegats, representants al Consell Escolar) i en les activitats extraescolars i complementàries és molt important per a la formació de l’alumnat.

tindre el quadern i el llibre preparats perquè, quan el professor/a arribe puga començar la classe.

b. Hauran d’ocupar el seu seient i no han d’alçar-se per parlar amb ningú, ni per llançar papers, sense el permís del professor/a.
c. Hauran d’escoltar amb atenció les intervencions que s’hi produïxen, prenent notes de les explicacions del professor/a. Si volen intervenir, hauran de demanar el torn de paraula (alçant el braç perquè ho veja el professor/a).
d. Hauran de respectar el material: cadires (que es mantindran netes), taules, mapes, quadres, armaris, reproductors de cintes, CD o vídeo, material auxiliar d’educació física, televisions i les instal•lacions (gimnàs, finestres, persianes, parets, portes…).
e. El dia de l’examen és molt important. Els professors no han de repetir cap examen si les causes de l’absència no ho justifiquen degudament.

3. Totes les persones, per tal de fer més agradable la convivència hauran de tindre cura de la seua higiene personal.

4. Fora de classe:
a. En els passadissos i les escales, s’haurà de circular sempre per la dreta. Hom no s’hi ha de quedar quiet ni jugar impedint el pas normal a les altres persones.
b. Quan un alumne/a arribe tard a classe, haurà de demanar permís al professor abans d’entrar a l’aula.
c. Quan se li concedisca el permís, ha d’ocupar el seu lloc en silenci, ha de traure el material per començar a treballar.

5. Els papers i les deixalles s’han de dipositar a les papereres. Si hom veu algú que no compleix les normes té l’obligació de recordar-li les seues obligacions per mantindre net l’institut

6. Durant els esbarjos els alumnes han d’estar a la cafeteria o al pati. També poden visitar la biblioteca on no s’ha de parlar en veu alta ni menjar ni beure.

7. Les agressions intencionades a qualsevol dels membres de la comunitat escolar, al patrimoni natural i a la diversitat cultural de l’entorn o a la netedat i integritat de les instal•lacions i del mobiliari, a més de ser sancionades amb l’aplicació del RRI, han de ser considerades per avaluar la maduresa de l’alumnat en decidir la seua promoció de curs o proposta de titulació.

8. L’estudi constituïx un deure bàsic de l’alumnat. Este deure queda reflectit en les obligacions següents:
a) assistir a classe puntualment de manera regular i participar en les activitats la finalitat de les quals és desenvolupar els plans d’estudis.
b) Seguir les orientacions del professorat que fa el seu aprenentatge.
c) Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys i companyes.

9. L’alumne ha de mantenir un esperit de superació personal. El baix rendiment serà sancionat.

10. La participació en la vida del Centre (delegats, Junta de delegats, representants al Consell Escolar) i en les activitats extraescolars i complementàries és molt important per a la formació de l’alumnat.

2. Drets i deures de l’alumne

Són alumnes del centre tots els matriculats en el centre en qualsevol dels seus nivells.
Els alumnes són els vertaders protagonistes del procés educatiu. Són subjectes de drets i deures.
L’alumnat del centre té els següents drets:

1. Dret a una formació integral
2. Dret a l’objectivitat en l’avaluació
3. Dret al respecte de les pròpies conviccions
4. Dret a la integritat i la dignitat personal
5. Dret de participació
6. Dret d’associació i de reunió.
7. Dret d’informació
8. Dret a la llibertat d’expressió
9. Dret d’ajudes i suports

L’alumnat del centre té els següents deures:

1. Deure d’estudi i d’assistència a classe
2. Deure de respecte als altres
3. Deure de respectar les normes de convivència:
Les actituds a desenvolupar i l’organització del centre en matèria de convivència hauran de basar-se en les Normes de Convivència següents:
a) Assistir a classe.
b) Ser puntuals.
c) Seguir les orientacions del professorat i del personal no docent en l’exercici de les seues funcions.
d) Tractar amb respecte i consideració tots els membres de la comunitat educativa.
e) Respectar el dret a l’aprenentatge de tots els companys.
f) Respectar la dignitat, integritat, intimitat i ideologia de tots els membres de la comunitat educativa.
g) No discriminar cap membre de la comunitat escolar per raó del lloc de naixement, raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social.
h) Tindre cura i utilitzar correctament els béns i instal•lacions del centre.
i) Respectar les pertinences de la resta de membres de la comunitat educativa.
j) Participar en la vida i funcionament del centre.
k) No realitzar activitats perjudicials per a la salut ni incitar-hi.
l) Aprendre habilitats pacífiques i no violentes en la resolució de conflictes.