Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Projecte Educatiu del Centre

Cal dir que entenem aquest Projecte Educatiu de Centre (PEC) no com un document aïllat, sinó com una proposta que permeta dirigir coherentment el procés d’intervenció educativa del nostre institut, dins d’un projecte més ample, del qual també en formen part el Projecte Curricular de Centre (PCC), el Reglament de Règim Interior (RRI), el Pla d’Acció Tutorial (PAT), el Pla de Normalització Lingüística, el Pla de Convivència, etc. i que hauria de guiar les seues accions futures. No vol ser un document purament formal, sinó una eina per exercir l’autonomia de centre i un instrument dinàmic construït dins d’un marc normatiu canviant i elaborat d’una manera participativa.

El PEC ha estat elaborat col·lectivament per la totalitat de la comunitat escolar i s’hi recullen valors, objectius i estratègies que es consideren vàlids per tal d’orientar la tasca educativa i adequar-la en un procés constant de millora.

La redacció del PEC també contribueix a resoldre la necessitat de donar-lo a conèixer a la pròpia comunitat escolar per tal d’afavorir-ne una total integració, a les famílies que preveuen la incorporació dels seus fills/es al centre, als alumnes que es plantegen cursar batxillerat per preparar estudis posteriors, als alumnes de mòduls formatius i qualsevol que pertanya a la nostra Comunitat educativa.

El nostre PEC no vol ser un projecte tancat o definitiu, ja que pretén respondre a situacions canviants, sinó dinàmic, susceptible de modificacions ulteriors, i obert a noves aportacions.

També ha de ser un instrument útil, capaç de transformar-se en objectius operatius per a la seva concreció pràctica.

Una altra característica que el defineix és que el nostre PEC inclou diferents etapes educatives i diferents interessos per part de l’alumnat. Així, intenta ser al mateix temps ambiciós i realista. Ambiciós perquè no vol renunciar a l’objectiu d’aconseguir una òptima atenció i formació dels alumnes que cal orientar a estudis posteriors, i realista perquè tampoc vol renunciar a l’adequada atenció i formació dels alumnes que cal orientar al món laboral.

DEFINICIÓ DEL P.E.C.

El Projecte Educatiu de Centre és la normativa interna fonamental de l’institut, per  tant, la resta de normes del centre hauran d’inspirar-se i ser coherents amb allò que s’hi manifeste. El PEC s’ha elaborat amb la participació dels membres dela Comunitat Educativai s’ha presentat ala COCOPEi al Claustre , s’ha revisat i aprovat pel Consell Escolar de l’IES Sanchis Guarner en sessió ordinària de                de 2009. Així, doncs, per tal que aquest projecte esdevinga una eina útil en la vida del centre, caldrà que tots els membres que en formen part l’assumeixen com a propi. A més, val a dir que el PEC serà revisat i adaptat a fi de donar resposta a una realitat que va canviant.

Funció

Tenint present que el PC es presenta com la normativa interna fonamental de l’institut, val a dir que la funció bàsica serà la d’establir una coherència entre els diferents documents necessaris per a dur a bon port les tasques que se’n deriven. A més, el PEC ha de marcar línies de treball vàlides per a tota la comunitat educativa.

Marc legal

Partint del document: Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional dels instituts d’educació secundària, i atés el que estableix l’esmentat decret al articles

Criteris de revisió

El Consell Escolar és l’òrgan a qui s’han d’adreçar les propostes de canvis. Quan es procedesca a la revisió dels projectes i plans parcials de l’institut serà un moment òptim per a referir-se i replantejar-se, quan faça falta el Projecte Educatiu. També en cada canvi d’equip directiu caldrà procedir a una revisió del PEC, bo i fent les esmenes i ratificacions que calguen. Finalment, es tindrà en compte la revisió del projecte quan una part significativa dela Comunitat Educativaen demane una revisió.

PRINCIPIS

La coeducació

L’IES promou l’educació conjunta d’alumnes d’ambdós sexes. Es considera, doncs, una responsabilitat de la pràctica docent l’educació vers la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de gènere.

Ensenyament cooperatiu

L’IES promou els principis de l’ensenyament cooperatiu, per entendre que el procés d’ensenyament aprenentatge és un procés bidireccional i participatiu.

Educació integral

L’IES aposta per una educació integral de l’alumnat del centre. Es manifesta una clara voluntat de crear una reflexió des de la tasca docent sobre la necessitat de formar persones. En aquest sentit, el centre ha de ser conscient de les necessitats reals de l’educació d’un món on els canvis són constants i en el qual s’exigeix una bona preparació vers un mercat laboral molt competitiu. Per això es considera que el treball educatiu del centre ha de possibilitar que els alumnes aprenguin a CONÈIXER, FER, VIURE JUNTS I SER. En aquesta línia, es prioritza l’assoliment de destreses com adquirir esperit de observació i de recerca, conèixer i saber usar els diferents llenguatges, utilitzar les TIC, dominar la llengua escrita, raonar i millorar l’adquisició del pensament abstracte, aprendre a treballar en grup, aprendre a aprendre, progressar cap a l’autonomia i enriquir en la mesura de les possibilitats l’automotivació, formar-se en ciutadania i participació. Així mateix, confirmem la voluntat de potenciar la igualtat de drets i la convivència amb una clara oposició a qualsevol forma de discriminació i d’exclusió social.

Educació en les noves tecnologies

Al llarg del nostre PEC hem marcat en diferents punts, la necessitat de una competència en TICs. Lligat al punt anterior, l’ús de les noves tecnologies ha d’ocupar un terreny important en las tasca educativa. Les TIC són l’eina que ha de permetre el desenvolupament de diversos procediments de comunicació de grans possibilitats tant educatives com docents, com d’oci i de relació. A més, les TIC han de ser en si mateixes objectes d’estudi, a banda de ser suport d’un ventall notable de metodologia educativa. El centre ha de facilitar les eines bàsiques per a comprendre la societat d’avui en tots els nivells presents: per saber llegir i interpretar els missatges que ens arriben dels mass-media, per a interpretar les fets socials i plantejar possibles alternatives de futur, per a saber exercir els drets i deures com a ciutadans i per a desenvolupar el pensament crític que generi actituds emprenedores, innovadores i compromeses.

La interculturalitat/multicuturalitat. Educació en la diversitat

L’alumnat ha de ser tractat individualment, des d’una mateixa consideració, des d’un mateix punt de partida i amb la garantia de gaudir, en la mesura del possible, d’una igualtat d’oportunitats. Per això, donem preferència al treball de seguiment i d’acompanyament personal al llarg de la trajectòria de cada alumne/a del centre. Ultra aquesta consideració, s’entén la diversitat com una diferència natural entre les persones des d’una multiplicitat de perspectives, tal com capacitats, actituds, llengües, entorns socials, culturals i econòmics, la qual cosa enriqueix els grups humans de la comunitat educativa. Per això, s’assumeix, com a centre, la diversitat d’alumnes com una responsabilitat de tothom, des d’una perspectiva integradora i de coexistència al màxim, en la línia de buscar, entre tots, les estratègies i els suports més adequats per a cada estudiant.

La disciplina i l’esforç personal

L’IES Sanchis Guarner presenta la disciplina com un pacte o un compromís de tota la comunitat educativa que s’ha d’acomplir a fi de garantir un funcionament àgil i correcte del centre mitjançant processos de mediació. Així mateix, es concep l’esforç personal com una capacitat imprescindible que ha d’acréixer en els aprenents, per tal que puguin aconseguir els seus projectes vitals.

La integració d’alumnes amb minusvalideses o discapacitats

El centre pretén respondre, tant a través de les seves condicions arquitectòniques com en la seva organització i adequació curricular, al principi de Centre inclusiu, que té com a objectiu la reestructuració dels centres en funció de to l’alumnat.

Per una part, disposa de les condicions arquitectòniques que faciliten la plena accessibilitat a qualsevol dependència dels alumnes, professorat o persona que accedesca al centre i que presenten algun tipus de minusvalidesa motriu.

El centre també contempla i dóna resposta, en la mesura de les seves possibilitats, a altres tipologies de discapacitats que es valoren, i es dissenyen diferents actuacions, atencions i seguiment per part dels/les psicopedagogs/gues del centre, professorat d’atenció a la diversitat, serveis socials i altres serveis externs.

Així doncs, la cultura i identitat del nostre centre passa per definir d’una manera coherent la missió, la visió i els valors que ens apropen a un model de qualitat i ens ajuden a saber qui som. Aquest sistema ens permet resumir i sistematitzar els nostres trets d’identitat.

Missió

Proporcionar guies de desenvolupament personal a nivell emocional, social i intel·lectual per a que cada alumne/a en funció de les seues possibilitats siga capaç d’interactuar de manera positiva, satisfactòria i harmònica en un món en continu canvi

Visió

Ser un centre educatiu capdavanter, reconegut com a model d’atenció personal i de convivència i  referent sociocultural, democràtic i aconfessional.

Valors